Du er her:

Kortbølgen

Avdelingen har 21 korttidsplasser som skal sikre oppstart og videreføring av planlagt behandling, pleie og omsorg inntil pasientene er klare til å reise hjem, eller annen målsetting er utført.

Målgruppen for avdelingen er:

  • 21 plasser med tilbud til utskrivingsklare pasienter fra Nordlandssykehuset etter vedtak fra Tildelingskontoret. Målsetting og lengde for oppholdet til den enkelte pasient, er beskrevet i vedtaket.
  • Hjemmeboende kan også få korttidsopphold etter vedtak fra Tildelingskontoret. Det skal da foreligge en beskrivelse av  målsetting og lengde på oppholdet.

Vi har i Kortbølgen et personell med høy kompetansen som består av: avdelingsleder, sykepleiere, vernepleier, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, sykepleierstudenter, pleiemedhjelpere og kjøkkenassistent. I tillegg har vi tilgang på tverrfaglige ressurser ettersom vi nå er under ett tak i Sølvsuper helse- og velferdssenter. Dette er fysioterapeut, ergoterapeut, lege og øvrige støttefunksjoner/avdelinger.

Det er tildelingskontoret som behandler søknader og fatter vedtak om opphold i institusjon.

Kortbølgen er lokalisert i byggets 3.etg.

Telefon vaktrom: 75 55 30 30

Avdelingene: 75 59 31 30/75 59 31 33