Du er her:

 • Forside
 • Dagaktivitetstilbud 19-100 år
articleimage

Dagaktivitetstilbudene 19-100 år

Sentrum Dagsenter, Stadiontunet dagsenter og Sølvsuper aktivitetssenter er organisert som tre enheter underlagt Sølvsuper helse- og velferdssenter. Sølvsuper aktivitetssenter er delt i to underavdelinger som begge er lokalisert i Sølvsuper helse- og velferdssenter.

Sentrum Dagsenter,  Stadiontunet dagsenter og Sølvsuper aktivitetssenter er organisert som tre enheter underlagt Sølvsuper helse- og velferdssenter. Sølvsuper aktivitetssenter er delt i to underavdelinger som begge er lokalisert i Sølvsuper helse- og velferdssenter.

Virksomhetsleder ved Sølvsuper helse- og velferdssenter har det totale lederansvaret og har sitt arbeidssted i Vebjørn Tandbergs vei 18. Avdelingsleder for dagaktivitetstilbudene har også sitt kontor ved Sølvsuper helse- og velferdssenter, og har ansvar for faglig innhold, daglig ledelse og har fått delegert personal- og økonomioppgaver fra virksomhetsleder.

Målsettinger

Enhetens mål, utfordringer og prioriteringer Helse- og omsorgsavdelingens og Bodø kommunes overordnete målsettinger.

Dagaktivitetstilbudenes overordna mål

Å bidra til at den enkelte tjenestemottaker gjennom aktivitet og deltakelse i samfunnet oppnår økt livskvalitet og mestring i en meningsfylt hverdag. Den enkeltes ressurser og muligheter vektlegges.

Målsetting - overfor brukerne av dagaktivitetstilbudene

Dagaktivitetstilbudene skal være en sosial arena med et aktuelt, tidsriktig og samfunnsorientert aktivitetstilbud.Vi vil ha fokus på miljø og gjenbruk i kreative aktiviteter.

Brukermedvirkning

Individuelt tilpasset tilbud

 • å gi opplæring og aktivisering til mennesker med funksjonsnedsettelser i yrkesaktiv alder (18-67 år)
 • den enkelte skal oppleve mestring og medvirkning
 • bidra til at den enkelte skal oppnå en bedre livskvalitet og en meningsfull hverdag

Sosialt fellesskap, fysisk trening, adl-trening, kognitiv trening, språktrening, hobbyaktiviteter samt bevisstgjøring på ressurser og muligheter, utgjør hovedinnholdet av tilbudet.

Felles målgruppe;

Hjemmeboende med behov for et aktivitetstilbud/dagtilbud. Vedtaksbetinget tilbud.

Sølvsuper aktivitetssenter:

Sølvsuper aktivitetssenter 19-67 år: Hjemlet som et servicetilbud til personer i yrkesaktiv alder (19-67 år) med nedsatt funksjonsevne, som ikke kan nyttiggjøre seg andre ordinære aktivitetstilbud og hvor arbeidslivet ikke lenger er aktuelt. Antall brukere er totalt ca 20, med inntil 10 personer per dag. Antallet varierer noe avhengig av brukernes målsettinger, funksjonsnivå og hjelpebehov.

Sølvsuper aktivitetssenter 67 år +: Hjemlet som dagopphold i institusjon for personer som har nådd pensjonsalder og som kan nyttiggjøre seg et aktivitetstilbud. Inntil 10 personer får tilbud per dag.

Sølvsuper aktivitetssenter har et personell med kompetanse bestående av sosionom, aktivitører, helsefagarbeidere (omsorgsarbeidere og hjelpepleiere) og sykepleier.

Stadiontunet dagsenter:

Hjemlet som dagopphold i institusjon for personer fra 60 år og oppover med vekt på somatiske funksjonsnedsettelser innenfor pensjonistgruppen. Inntil 20 personer får tilbud per dag. Det er mye aktivitet spesielt i form av håndarbeid ved dette dagaktivitetstilbudet.

Stadiontunet dagsenter sitt personell består i hovedsak av aktivitører, men vi har også spesialhjelpepleiere innenfor kreftomsorg og psykiatri.

Sentrum dagsenter:

Hjemlet som dagopphold i institusjon for personer fra 60 år og oppover med vekt på demensdiagnoser. Inntil 15 personer får tilbud per dag. Her vektlegges fysisk og kognitiv trening.

Sentrum dagsenter har aktivitører og hjelpepleiere i sitt personell.

 

Tildeling av tilbud

Dagaktivitetstilbudene er definert som en utførerenhet. Det vil si at Tildelingskontoret fatter vedtak om tilbud i dagaktivitetstilbudene.

Det er utarbeidet retningslinjer for inntak ved Sølvsuper aktivitetssenter 19-67 år. Det vil bli utarbeidet kriterier for de andre tilbudene innen utgangen av 2015.

Tildeling av plass skjer etter disse retningslinjene.

 

Avdelingenes oppgaver

Dagaktivitetstilbudene har ansvar for å gi aktivitetstilbud til målgruppen.

Det fokuseres på tilrettelagt aktivitet tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Aktivitetene foregår individuelt og i grupper. Eksempler kan være: Fysisk aktivitet, kjøkkenaktivitet, hobbyaktivitet, deltakelse i lese- og diskusjonsgrupper og interne brukermøter. Sosialt fellesskap og personlig utvikling er viktige element. Dagaktivitetstilbudene prøver også å ta i bruk andre arenaer for aktivitet for å bidra til å fremme brukernes deltakelse i samfunnet.

 

 

159.JPG

159.JPG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • Sølvsuper aktivitetssenter

  Sølvsuper aktivitetssenter er et aktivitetstilbud på dagtid for mennesker med fysiske og lettere psykiske funksjonsnedsettelser i alderen 18-67 år, og et aktivitetsstilbud for hjemmeboende eldre.