Du er her:

Bølgen

Denne enheten består av 11 plasser fordelt på 6 øyeblikkelig hjelp og 5 lindrende.

Bølgen skal ivareta pasienter med behov for ulike typer symptomlindring og pasienter med behov for god omsorg og symptomlindring i livets sluttfase. Avdelingen har 5 plasser til dette tilbudet.

Viktige mål er å skape trygge rammer for pasient og pårørende. Personalet har høy kompetanse og er tverrfaglig sammensatt med spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, lege, fysioterapeut og ergoterapeut. Andre tverrfaglige samarbeidspartnere vurderes ut fra behov.

Arbeidet er basert på individuelt fokus, gi opplevelse av livskvalitet til tross for alvorlig sykdom, verdighet og god samhandling i avdelingen og mellom tjenestenivåene.

Frivillige vil også være en viktig ressurs i denne avdelingen og bidrar ut fra avdelingens behov.

Øyeblikkelig hjelp enheten består av 6 plasser.
Dette er plasser som fastleger og legevaktsleger i Bodø kommune disponerer ut fra egne kriterier.
Plassene skal sikre tilbud på riktig tjenestenivå og unngå unødvendige innleggelser i spesialisthelsetjenesten.
Plassene skal gi et helhetlig og koordinert helse-og omsorgstilbud gitt av personell med høy faglig kompetanse.

Kontaktinformasjon:

Vaktrom: 75 59 31 18/75 59 31 19

Besøksadresse: Vedbjørn Tandbergsvei 18, 8076 Bodø

Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø